من توليد مي كنم، همسرم مي فروشد / صنايع تبديلي خرما را به سبد غذايي مردم باز مي گرداند