تنها کارخانه شمش منیزیم خاورمیانه درگیر بی تدبیری ها و رانت ها / از 7 کوره احیا فقط یک کوره فعال است