صنعت سیمان یک پنجم بازار صادراتی خود را از دست داد