مرحله اول عرضه گازوئیل بر اساس پیمایش فردا اجرا می‌شود؟