خودروسازان در فکر حفظ بازار/ ارتقای خدمات گام اول دلجویی از مشتریان