کمپانی‌های خودروساز فرانسوی در ترکیب هیئتی تجاری وارد ایران شدند