حق بیمه واحدهای مستقردرشهرکهای صنعتی چهارمحال وبختیاری کاهش می یابد