نخستین مراسم دعوت شرکت های اینترنتی برای ادغام شدن برگزار شد