وضعیت بورس نگران کننده است/ بسته نجات صنعت و بازار تدوین شود