خودروسازان هزینه های تولید را منتشر کنند/ وزارت صنعت درپی اعتماد از دست رفته