2 هزار میلیارد ریال برای طرح های پرورش میگو در کشور نیاز است