حمایت و توانمند سازی صاحیان ایده و مهارت نقش مهمی در سرمایه گذاری مولد کشور دارد/عملیاتی کردن ارکان اقتصاد مقاومتی باید به سرعت انجام گیرد