فعالان حوزه صیادی و کارگزارن بیمه از راه های کاهش حادثه در اسکله های استان بوشهر می گویند