سالانه ۲۰ میلیون مترمکعب پساب به بخش خصوصی واگذار می‌شود