دولت برنامه منسجمی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ندارد/صنایع ماهشهر نیازهایشان را از خارج شهرستان تامین می کنند