تامین هشت میلیارد و 450میلیون ریال اعتبار برای تجهیز و تعمیر مدارس قشم