کتب نفیس "جنگ تحمیلی" را انجمن عکاسان انقلاب چاپ می‌کند