رأی تعجب برانگیز داوران مسابقات قرآن کرواسی به مقام اولی حافظ قطری