یزد، استان برتر کشور از لحاظ حضور در آزمون سراسری قرآن