اردوهای راهیان نور، نمایش حقیقت انقلاب و دفاع مقدس است