حمایت از آمران امر به معروف و نهی ازمنکر قانونی شد