گزارش تصویری از آماده سازی حرمین مطهر حسینی و حضرت عباس