عده ‏اى براساس برخى سنت‏ها، در محضر مراجع و علما، عقد ازدواج را با مهريه معين (14 سكه) جارى مى‏سازند و سپس در هنگام اجراى تشريفات و ثبت رسمى، مقدار مهريه را تغيير مى‏دهند؛ حكم شرعى آن چيست؟