تجلیل از دو فعال حوزه فرهنگ قرآن و عترت در فرهنگسرای رسانه