شبه تحریر می خوانم/ در موسیقی پاپ دچار هزاران سلیقگی شده‌ایم