جشنواره‌ تئاتر شهر تمام گروه‌های سنی را مدنظر دارد