اقدام خودجوش رایزنان فرهنگی در تبیین فیلم «محمد(ص)»