چرا مجسمه مرحوم جمشید مشایخی شبیه او نیست؟ + گفتگو با سازنده آن