«فضای محدود» کاندیدای بهترین فیلم کوتاه اجتماعی جشنواره ونزوئلا شد