سلام بمبئی در رویای رکورد شکنی / خوب بد جلف در آستانه سه میلیارد