«تاریکی شب، روشنایی روز» کلید خورد/ فرهاد قائمیان مقابل دوربین رفت