نخستین حراج آثار خوشنویسی دو میلیارد و ششصد تومان فروخت