بناست «سیانور» را نادیده بگیرند/ حضرت عباسی شما باشید شک نمی‌کنید؟