اعطای مجوز به ۳۰ آلبوم و ۱۵ تک آهنگ/ چکناواریان مجوز گرفت