ارسال بیش از ۲ هزار کاریکاتور و کارتون به جشنواره مقاومت