خنداونه کنار مردم نشسته است نه بالای سر آنها/ اینجا نه نگاه‌ها سرکوب می‌شوند نه آدم ها سرخورده