نقاشی که تهران را با رنگ‌ها به یاد دارد/ نابودی فضای قدیمی شهر