همکاری انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلم سازی ایران با جشنواره یاس