عکس: فرزند آزاده نامداری مجری معروف! + نام دختر آزاده نامداری