سعید راد: بدون هیچ مشکلی ممنوع الفعالیت شدم/پدرم سیاسی بود وقبل از انقلاب ترور شد