پرسش یک بازیگر کمدی به همراه انتشار یک تصویر قدیمی