سینمای غیر ایدئولوژی دروغ محض است/ هنرمند غیر متعهد وجود ندارد