در ایران کسی فیلم ایدئولوژیک بسازد، به او انگ فیلمساز حکومتی می زنند