سریال سازی از رکود و بیکاری خارج شده ؛ حدود ۳۰ مجموعه در دست ساخت