دومین حضور جهانی «خشکسالی و دروغ» در جشنواره ویتنام