فرهادی: می‌گویند آنقدر فحاشی می‌کنیم که به صدا درآید