دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر خیابانی مریوان ایجاد شود