نصب سنگ مزار داود رشیدی در آستانه مراسم چهلم این هنرمند