دوراهی عشق و موقعیت بهتر/ کافه سوسایتی و پوچی روابط انسانی