علم کردن سینمای معنوی برای مبارزه با سینمای مقاومت